სოფელი ცოკალთა მდებარეობს თუშეთის დაცულ ტერიტორიაზე ჭანჭახოვანი ხეობაში.