Tamar Aduashvili

Tamar
Aduashvili


Traveler
Georgian